Profesionálne služby pre počítače, notebooky a IT techniku
Špičkové počítačové zostavy pre hráčov a profesionálov.

  • 0902 586 262
  • servis@acw.sk

Všeobecné obchodné, reklamačné a servisné podmienky


Tieto obchodné, reklamačné a servisné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim / opravcom / zhotoviteľom, ktorým je Matej Uríček – ACW Servis, Priehradná 34, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50681818, DIČ 1086725860, podnikateľský subjekt zapísaný v živnostenskom registri OU LM pod číslom 540-20234 (ďalej len „predávajúci“ „opravca“ / „zhotoviteľ“) a kupujúcim / objednávateľom, ktorej predmetom je poskytovanie počítačových služieb, výroba, opravy a úpravy elektrických zariadení a súčiastok, výroba, opravy a úpravy počítačových a elektronických výrobkov alebo predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti.

Predávajúci / opravca / zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je prevádzkovateľom internetového obchodu, preto sa naň nevzťahujú príslušné pravidlá internetového obchodu. Táto stránka, ako aj všetky stránky a podstránky súvisiace s touto stránkou majú výlučne informatívny charakter.

Kontaktné údaje predávajúceho / opravcu / zhotoviteľa:

Matej Uríček – ACW Servis
Priehradná 34
031 01, Liptovský Mikuláš

Tel: +421 902 58 62 62
IČO: 50681818
DIČ: 1086725860

Podnikateľský subjekt je zapísaný v živnostenskom registri OU LM pod číslom 540-20234

Bankové spojenie: SK8009000000005119521017
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

odbor výkonu dozoru

za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky oddelene od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo prebehne ústnou dohodou osobne v sídle zhotoviteľa / predávajúceho, telefonicky alebo písomne elektronickou korešpondenciou na mailovú adresu alebo príslušnú stránku zhotoviteľa / predávajúceho na sociálnej sieti, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k dielu na mieru objednanom kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“), alebo zhotovenie úpravy alebo opravy tovaru za podmienok uvedených v časti Servisné podmienky.

1.2. Následne po odsúhlasení objednávky obdrží podľa dohody kupujúci na svoju e-mailovú adresu alebo na svoju príslušnú stránku na sociálnej sieti oznámenie o prijatí objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho / objednávateľa. môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade, že je objednávka dojednávaná osobne, je tento krok vynechaný.

1.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

1.4. Predávajúci následne osobne, písomne alebo telefonicky upovedomí kupujúceho / objednávateľa o tom, že jeho objednávka bola akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

1.5. Kúpna zmluva je uzavretá osobne alebo doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

1.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

1.6.1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke alebo stránke na sociálnej sieti predávajúceho

1.6.2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej podstránke predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej katalógovej stránke predávajúceho,

1.6.6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval osobne, telefonicky, písomne alebo v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval osobne, telefonicky, písomne alebo v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval osobne, telefonicky, písomne alebo v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho

1.6.9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval osobne, telefonicky, písomne alebo v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval osobne, telefonicky, písomne alebo v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval osobne, telefonicky, písomne alebo v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke predávajúceho a čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej katalógovej stránke predávajúceho,

1.6.15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke predávajúceho,

1.6.16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej katalógovej stránke predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej stránke predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.21. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal osobne, telefonicky, písomne alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.6.22. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval osobne, telefonicky, písomne alebo na príslušnej predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,

1.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1. Predávajúci je povinný:

2.1.1. Dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

2.1.2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

2.1.3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy písomne alebo na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo inej elektronickej korešpondencie,

2.1.4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),

2.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3.2. Kupujúci je povinný:

3.2.1. prevziať objednaný a dodaný tovar alebo ho vyzdvihnúť z opravy

3.2.2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

3.2.3. potvrdiť v dodacom alebo servisnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.2.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

3.2.5. Kupujúci má povinnosť si tovar skontrolovať okamžite na mieste pri osobnom prevzatí tovaru od predajcu, alebo po prevzatí od dopravcu alebo pri prevzatí v sídle a v prípade poškodeného tovaru nahlásiť situáciu buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr do 24 hodín od prevzatia objednávky. Pokiaľ tak neúčinní, bude prípadná reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho zamietnuté.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Obvyklá dostupnosť tovaru a služieb je komunikovaná s kupujúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy

4.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

4.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

4.6. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

4.6. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 3.2 týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

4.7. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.9. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Matej Uríček – ACW Servis alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP, VP, ZP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

4.10. V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej predajcom, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

5. Kúpna cena

5.1. Kúpna cena za tovar alebo službu dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak z dôvodov náhlej zmeny skladovej dostupnosti alebo trhovej situácie vznikne predávajúcemu vyššia obstarávacia cena tovaru alebo služby ako dohodnutá kúpna cena v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

5.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

5.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

5.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Reklamačný poriadok

7.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

7.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke predávajúceho a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

7.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené kupujúcim od predávajúceho / zhotoviteľa.

7.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

7.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) osobne alebo písomne. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

7.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

7.12.1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

7.12.2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

7.12.3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

7.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 7.12.1 a .3 týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

7.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.18. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihladnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť tovar s vadou tovar za iný tovar bez vady s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

7.20.1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

7.20.2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

7.20.3. ak je vadou tovaru znížená kapacita batérie,

7.20.4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

7.20.5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

7.20.6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

7.20.7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

7.20.8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

7.20.9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

7.20.10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

7.20.11. ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

7.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

7.21.1. odovzdaním opraveného tovaru,

7.21.2. výmenou tovaru,

7.21.3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

7.21.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

7.21.5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

7.21.6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

7.23. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7.24. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

7.25. U zánovného tovaru 12 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar, ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);

7.26. U tovaru použitého 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).
V prípade, že je kupujúcim podnikateľ alebo právnická osoba, zmluvné strany sa v súlade s § 429 ods. 2 Obch. zák. dohodli na záručnej dobe maximálne 12 mesiacov.

7.27. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.28. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.29. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

7.29.1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

7.29.2 predávajúci tovar s vadou vymení

7.30. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

7.31. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

7.31.1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

7.31.2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

7.32. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 7.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

7.33. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

7.34. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

7.35. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadne opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

7.36. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

7.37. Záručná doba zaniká ak zákazník nedisponuje záručným listom, alebo dokladom o zaplatení, prípadne iným dokumentom, ktorý preukazuje kúpu tovaru

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, telefónne číslo alebo mailovú adresu, ak žiada kupujúci dodanie tovaru na diaľku tiež adresu trvalého bydliska vrátane PSČ.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

8.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.9. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie: totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana, okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie, informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

8.10. Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

8.11. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 8.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

8.12. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

8.13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.14. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 8.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

8.15. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

8.16. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy a v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

8.16.1. Marián Hopko – HOPKOK, Žabokreky nad Nitrou 526, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 46152873, DIČ: 1079754907

8.16.2. LOVITECH, s.r.o., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47122757, IČ DPH: SK2023754238

8.16.3. Spoločnosť Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99, IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel Sa, Vložka: 803/S

8.16.4. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

9.4.1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

9.4.2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

9.4.3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

9.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

9.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

9.15.1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

9.15.2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

9.16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

9.17.1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

9.17.2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

9.17.3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

9.17.4 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.17.5 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

9.18. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9.19. V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

9.20. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a právnické osoby.

10. Servisné podmienky

10.1 Tieto obchodné, reklamačné a servisné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi zhotoviteľom opravy, ktorým je Matej Uríček – ACW Servis, Priehradná 34, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50681818, DIČ 1086725860, podnikateľský subjekt zapísaný v živnostenskom registri OU LM pod číslom 540-20234 (ďalej len „zhotoviteľ“) a zákazníkom / objednávateľom, ktorý si objednáva vykonanie pozáručného/záručného zariadenia (ďalej „objednávateľ“ alebo „zákazník“) v súlade s ustanovením § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.3. Zákazník si je vedomý, že pri servisnom zásahu môže prísť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotografie, videá, jednotlivé aplikácie, atď.) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Strate dát je možné predísť zálohovaním dát.

10.4. Zálohovanie dát je v plnej zodpovednosti zákazníka. Zákazník vyhlasuje, že všetky dôležité dáta si pred odovzdaním zariadenia do servisu riadne zálohoval, a taktiež, že vlastní všetky potrebné inštalačné médiá a licenčné kľúče k softvéru ktorý používa, alebo žiada inštalovať. Servis nijakým spôsobom nezodpovedá za pravosť, legálnosť či povahu údajov a iného obsahu pamäťových médií dodaných zákazníkom.

10.5. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byť spoplatnená podľa vopred stanovenej dohody s objednávateľom.

10.6. Zákazník si je vedomý a svojim podpisom súhlasí s resetovaním zariadenia do výrobných nastavení pričom dochádza k strate dát, za ktoré nie je zodpovedný zhotoviteľ a ani výrobca.

10.7. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových kariet ponechaných v zariadení ako aj stratu drobného USB príslušenstva (WIFI/BT moduly, prijímače od myši a klávesnice) ktoré s opravou nesúvisia. Za odstránenie takéhoto príslušenstva pred odovzdaním zariadenia do servisu je zodpovedný zákazník.

10.8. Zariadenie po nadmernom mechanickom namáhaní, vystavení nadmernej vlhkosti, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku môže obsahovať skryté vady, ktoré môžu navýšiť cenu opravy.

10.9 Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a poškodení zistených po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené. Zhotoviteľ vzhľadom k povahe tovaru či zariadenia - napr. ku zmenám jeho elektrických a mechanických vlastností vplyvom veku, používania a opotrebenia - neručí za možné vady, ktoré sa prejavia behom zásahu alebo následne po jeho vykonaní a nesúvisia preukázateľne s týmto zásahom.

10.10. Predpokladaný čas vykonania opravy sa odvíja od momentálnej dostupnosti náhradného dielu. Dostupnosť náhradných dielov je vopred dojednaná pred uzatvorením objednávky. Zákazník berie na vedomie, že všetky uvedené informácie ako termín či predpokladaná vada sú uvádzané ako predbežné, a počas servisného zásahu sa môžu zmeniť.

10.11. V prípade ak má zákazník záujem o opravu notebooku, ktorý vyžaduje špecifický náhradný diel, zákazník po odsúhlasení cenovej ponuky musí uhradiť zálohu pre daný diel. Po zaplatení zálohy bude diel objednaný bez možnosti storna objednávky, nakoľko takéto diely sú objednané na konkrétne sériové číslo a nemôžu sa používať na bežné opravy.

10.12. Poškodené a prebytočné diely z opravy zariadenia prechádzajú do vlastníctva servisu, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak. Pôvodné náhradné diely zo zariadenia zhotoviteľ opravy odovzdá iba na vyžiadanie zákazníka do 7 dní od realizácie opravy/výmeny. Po tomto termíne nebude možné vyžiadanie pôvodných náhradných dielov z dôvodu pravidelnej ekologickej likvidácie.

10.13. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo anulovať zálohovú čiastku za objednaný diel do 30 kalendárnych dní od kontaktovania zákazníka. Po šiestich mesiacoch máme právo podľa Občianskeho zákonníka prístroj ekologicky zlikvidovať alebo predať. Toto opatrenie je bohužiaľ nutné vzhľadom na obmedzené priestory prevádzky.

10.14. Opravené zariadenie sa vydáva na základe predloženia originálu servisného listu. Pri strate alebo nedodaní servisného protokolu listu môže zhotoviteľ účtovať poplatok vo výške 2€, prípadne odmietnuť vydanie zariadenia ak vznikne podozrenie, že osoba požadujúca vydanie zariadenia nie je totožná s objednávateľom.

10.15. Zákazník si je vedomý, že kvôli servisnému zásahu do zariadenia musí odovzdať kontaktné a fakturačné údaje na základe účtovných a obchodných zákonov. Pri servisnom zásahu sa nijakým spôsobom nespracúvajú iné osobné údaje (fotografie a pod.) zákazníka okrem vopred dohodnutej zálohe údajov zo zariadenia, ktorá je chránená antivírusom, heslom a šifrovaním podľa zákona 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

10.16. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zhotovenia opravy zariadenie vyzdvihnúť osobne v sídle zhotoviteľa, ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak ide o reklamáciu, v prípade nevyzdvihnutia si reklamácie sa má zato, že reklamácia bola vybavená včas. Podrobné podmienky reklamačného poriadku a pozáručného servisu sú k dispozícii na internetovej stránke www.acw.sk. V prípade neprevzatia zariadenia najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, kedy vznikla povinnosť zariadenie prebrať, je servis oprávnený zariadenie odpredať za účelom pokrytia vzniknutej pohľadávky, prípadne ho ekologicky zlikvidovať.

10.17. Záručná doba na servisný úkon resp. na prácu technika je 3 mesiace, na náhradný diel 6-120 mesiacov v závislosti od konkrétneho prípadu, táto skutočnosť bude upresnená v záručnom liste vydanom spolu so zariadením. Ak nie je uvedené inak, platí na náhradný diel záručná doba 6 mesiacov.

10.18. Záruka sa nevzťahuje na zariadenie poškodené mechanicky, pádom, neprimeraným zaobchádzaním, ohňom, tekutinou alebo iným prírodným živlom.

10. 19. V prípade zistenia neodborného zásahu do zariadenia servisné stredisko nedrží záruku na prácu technika.

10.20. Ak pri reklamačnom konaní nebude uznaná vada v rámci záruky, zákazník si hradí všetky náklady spojené s logistickými poplatkami a opravou.

10.21 Pre úspešnú servisnú opravu zariadenia a garanciu záruky potrebuje zhotoviteľ zariadenie po servisnej oprave kompletne otestovať. Pre kompletné otestovanie zariadenia je potrebné:

  • zariadenie odovzdať v továrenských nastaveniach (resetované a odhlásené zo všetkých účtov) s možnosťou aktivácie zariadenia alebo
  • poskytnúť heslo (grafické, číselné, vzorové, atď.) alebo
  • zariadenie odovzdať odblokované (bez grafického, číselného, atď. hesla).

V prípade, že zákazník odmieta všetky 3 predošlé alternatívy, servisné stredisko nebude mať možnosť plnohodnotne otestovať zariadenie po oprave a z toho dôvodu nedokáže poskytnúť štandardnú záruku (3 mesiace na servisný úkon). Zákazník si je plne vedomý, že v tomto prípade stráca záruku. Zákazník dostane záruku len na servisný diel.

10.22 V prípade využitia služby doručenia zariadenia kuriérom je povinný zoznámiť sa s prepravnými podmienkami kuriérskej spoločnosti (príslušnej tretej strany, v tomto prípade Slovenská pošta alebo iný prepravca dohodnutý vopred) pred odoslaním zariadenia. Zvlášť nutné je oboznámiť sa s podmienkami týkajúcich sa zabalenia a hmotnosti zásielky a tieto podmienky dodržať. Servis neručí za spôsob zabalenia zasielaného zariadenia objednávateľom ani za prípadné škody vzniknuté na zásielke v dôsledku jeho prepravy od objednávateľa ku zhotoviteľovi, pretože nemá možnosť spôsob balenia zásielky ovplyvniť. V prípade, že zariadenie nebude dostatočne a podľa OP prepravnej spoločnosti zabalené, zákazník nemá nárok na uplatnenie náhrady škody.

10.23 Zákazník má povinnosť si zariadenie skontrolovať po prevzatí od dopravcu alebo pri prevzatí na pobočke a v prípade poškodeného tovaru nahlásiť situáciu buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr do 24 hodín od prevzatia zariadenia. Pokiaľ tak neúčinní, bude prípadná reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho zamietnuté. V takýchto prípadoch postupujeme podľa obchodných a reklamačných podmienok prepravnej spoločnosti.

10.24 Opravy s cenou do 30,-€ sú vykonávané automaticky bez predošlej konzultácie so zákazníkom.

10.25 Zákazník svojím podpisom a prebratím zariadenia vyhlasuje, že s výsledkom opravy bol riadne oboznámený, rozumie mu a súhlasí s ním. Zároveň potvrdzuje, že si zariadenie pred vyzdvihnutím v rámci možností riadne odskúšal a preberá ho v takom stave, v akom ho do servisu odovzdal vrátane príslušenstva. Zákazník si prečítal zmluvné podmienky opravy a je si plne vedomý rizík spojených s opravou mechanických alebo tekutinou poškodených zariadení. Podpisom servisného listu a odovzdaním zariadenia do servisu zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený s tu stanovenými podmienkami, riadne im porozumel a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

10.26 UPOZORNENIE: Napriek maximálnej snahe servisných technikov poškodené a následne opravované zariadenie už nikdy nebude ako nové. Pri výmene resp. servise náhradných dielov môžu vzniknúť menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi, malé oderky, znížená citlivosť ovládacích prvkov (tlačidlá ovládania, dotyková plocha). V prípade totálneho poškodenia alebo znehodnotenia zvereného zariadenia ktoré bolo použité, opotrebované alebo neúplné sa jeho skutočná hodnota odvíja od jeho veku, stavu a miery jeho opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase objednania opravy alebo úpravy vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality, znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody zhotoviteľom bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu resp. platnej amortizačnej tabuľky vydanej zhotoviteľom. Platná amortizačná tabuľka je k dispozícii na stiahnutie ako príloha týchto servisných podmienok.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná osobne, telefonicky alebo vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Matej Uríček – ACW Servis, Priehradná 34, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50681818, DIČ 1086725860, podnikateľský subjekt zapísaný v živnostenskom registri OU LM pod číslom 540-20234 je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

11.7. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.8. Využívaním služieb opravcu / predávajúceho dáva objednávateľ / kupujúci súhlas s týmito obchodnými, reklamačnými a servisnými podmienkami a vyjadruje, že sa s nimi riadne oboznámil.

11.9. Všetky materiály publikované na webových stránkach servisu / opravcu Matej Uríček – ACW Servis sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok a súvisiacich dokumentov nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

11.10. Prílohy na stiahnutie:

Všeobecné obchodné, servisné a reklamačné podmienky

Amortizačná tabuľka

Formulár na odstúpenie od zmluvy

V Liptovskom Mikuláši 12.1.2017 Matej Uríček – ACW Servis

Aktuálna verzia dokumentu: Január 2022